วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการ “กองทัพบกอาสาพาประชาชนไปฉีดวัคซีน” ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการ “กองทัพบกอาสาพาประชาชนไปฉีดวัคซีน” ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 146 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มข้น เป็นต้นมานั้น ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ของกองทัพบกได้ใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนยานพาหนะเพื่อนำประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ พร้อมพลขับรถและเจ้าหน้าที่ ในการขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2564 ขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง จำนวน 80 คน จากเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

2. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง จำนวน 100 คน จากเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอบางระกำ ที่ว่าการอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
3. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง จำนวน 66 คน จากเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอบางระกำ ที่ว่าการอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนี้แล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ในการขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการและคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 100 คน จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ไปฉีดวัคซีน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ ได้จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถครัวสนาม จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหาร จำนวน 200 ชุด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์, ผู้รับบริการและผู้ป่วย ที่ศูนย์พักคอยที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และยารักษาโรคให้กับผู้รับบริการทุกคนด้วย

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส รวมทั้งร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: