วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 147

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 147

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 147 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการทหารพันธุ์ดี ป่าน่าน อาหารชุมชน
2. โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) เพื่อประชาชน
3. โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (26 สิงหาคม 2564)
4. กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนเข้มพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
5. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
6. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ต้นแบบการสร้างเครือข่ายประชาชน
อาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
7. ทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 ร่วมวาดฝัน เพื่อเด็กกำพร้า
8. การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3
9. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: