วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) เพื่อประชาชน กองทัพภาคที่ 3

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) เพื่อประชาชน กองทัพภาคที่ 3

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 147 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น

เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างรุนแรง ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลทหารม้าที่ 1 ได้ริเริ่มมอบพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ จากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) ให้กับเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์, ข้าราชการ และทหารพันธุ์ดี อย่างต่อเนื่อง สำหรับนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อสร้างแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน และสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ อีกทั้งเป็นเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จากผลกระทบของโรคโควิด-19 และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้จัดพิธีมอบพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ แก่เครือข่ายเกษตรกรฯ จำนวน 13 ครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 1) พันธุ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 2) กบนา 3) ไก่ดำ และ 4) หมูป่า เป็นต้น

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: