วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (26 สิงหาคม 2564)

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (26 สิงหาคม 2564)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 147 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ระดมใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ สนับสนุนรัฐบาลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งลดภาระระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลาง กระจายไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกำชับให้หน่วยดูแลกำลังพล เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลอย่างเคร่งครัด และสวมใส่เครื่องป้องกันตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนดูแลให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความแข็งแรง พร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างปลอดภัย นั้น

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ดำเนินโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพาคนกลับบ้าน เพื่อไปรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) จาก กรุงเทพมหานครฯ กลับยังภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการดังกล่าว มีการดำเนินการที่สำคัญในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 36 และมณฑลทหารบกที่ 39 สนับสนุนศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก ดำเนินการรับส่งผู้ป่วยสีเขียวฯ โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน พาคนกลับบ้าน มาถึงพื้นที่ตำบลรับส่งผู้ป่วยสีเขียว กองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 31) ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 ราย โดยได้แยกขบวนในการนำผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา คือ มณฑลทหารบกที่ 36 ได้เดินทางต่อไปยังตำบลปลายทางจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน และมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เดินทางต่อไปยังตำบลปลายทางจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 คน ต่อไป

ทั้งนี้การปฏิบัติ ในโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม ถึง 24 สิงหาคม 2564 ทั้งการเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์ และอากาศยาน สามารถนำพี่น้องชาวไทยกลับภูมิลำเนาได้เป็นจำนวน 756 คน รายละเอียดดังนี้
1. การเคลื่อนย้ายทางรถยนต์ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จำนวน 16 ครั้ง ผู้ป่วยฯ 661 คน
2. การเคลื่อนย้ายโดยอากาศยาน ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้นำอากาศยานของกองทัพบก ได้แก่ เครื่องบินลำเลียงแบบ 295 (บ.ล.295) และเฮลิคอปเตอร์ แบบ Mi-17 (ฮ.ท.17) ตามคำร้องขอของ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จำนวน 5 ครั้ง ผู้ป่วยฯ 95 คน

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ยังคงดำเนินการต่อไป ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, กองทัพภาคที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลพี่น้องคนไทยให้ดีที่สุด รวมทั้งร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

และหากผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก โทร 02-092-7766 หรือศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพภาคที่ 3 โทร 098-3458273 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: