วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // งานเดือน 11 “ชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว 2564” ปีนี้จัดแน่..! มรส.เป็นเจ้าภาพประชุมเตรียมความพร้อมสืบสานประเพณี .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัย

วันที่ 10 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ตลอดหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน

จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ประจำปี 2564 ที่กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2564 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยกำหนดจัดงานให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน มรส. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายศักดา สมบูรณ์ลักขณา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน เปิดเผยว่าในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น มีพันธกิจสำคัญด้านการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล จึงร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนสืบสานประเพณี เอกลักษณ์ท้องถิ่นใต้หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้ หวงแหน ประเพณีสำคัญของท้องถิ่น แม้ในปีนี้มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่การคงไว้ซึ่งประเพณียังควรคงอยู่ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยจะมีการดึงนวัตกรรมการสื่อสารผ่านรูปแบบออนไลน์มาสร้างการมีส่วนร่วม

สำหรับข้อสรุปการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2564 มีดังนี้ 1.การจัดหาเรือพนมพระทางน้ำในปี 2564 มีวัดที่นำเรือพนมพระทางน้ำจาก 4 วัด ได้แก่
• วัดบางใบไม้
• วัดแหลมทอง
• วัดประสิทธาราม
• วัดบางขยาราม

โดยจอดเรือพนมพระทางน้ำทั้ง 4 ลำบริเวณตลาดน้ำบ้านดอน ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สำหรับการจัดขบวนแห่เรือพนมพระ ภาคกลางวัน และกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียงภาคกลางคืนในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 สถานที่จัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง (ภาคกลางคืน) ใช้พื้นที่บริเวณเกาะลำพู และริมเขื่อนแม่น้ำตาปี โดยจัดเวทีการแสดง แสง สี เสียง บริเวณฝั่งเกาะลำพู สำหรับผู้ชมการแสดง เป็นที่ตั้งอัฒจันทร์บริเวณฝั่งริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

ที่มา : สื่อสารองค์กร มรส.

ภาพ : สมยศ นุ่นจำนงค์
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์

%d bloggers like this: