วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ ร่วมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ เข้า ร่วมอบรมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ” จัดโดยสำนักงาน ปปท.เขต 8 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน โดยมี นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปท. ได้กล่าวเปิดงานผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ ซึ่งเป็นกองทุนสวัสดิการต้นแบบนำร่องของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน โดยมีนางจันทร์จิรา ชายหมัด เลขานุการกองทุนฯ นายสนั่น สุดจำนงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลประสงค์ และนายภูธเนศ หามอุปการ ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำบลประสงค์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน กรณีศึกษาตำบลนำร่อง ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี”

นางจันทร์จิรา กล่าวว่า “การทุจริตหรือคอร์รับชั่น ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล แต่เนื่องจากการทุจริตมักจะกระทำการอย่างลับๆ จึงทำให้ยากที่จะวัดระดับความรุนแรงของปัญหา ได้อย่างเป็นรูปธรรม หากท่านพบเห็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น ภาคประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสไปยัง สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที”

ภาพ/ข่าว : ปชส. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์

%d bloggers like this: