วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เกาะสมุย ประชุมวางมาตรการจัดประเพณีรับส่งตา-ยาย ทำบุญวันสารทเดือนสิบ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในการประชุมวางมาตรการการจัดกิจกรรมประเพณี รับ-ส่ง ตายาย โดยมีเจ้าอาวาสวัดต่างๆ และหัวหน้าสำนักสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเป็นวันรับตา-ยาย และวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 วันส่งตา-ยาย เป็นประเพณีทำบุญวันสารทในเดือนสิบ การจัดกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะจัดขึ้นทุกท้องที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และมีลูกหลานญาติพี่น้องมารวมตัวพร้อมๆกันจำนวนมาก ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ระบาดเป็นวงกว้าง และมีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคฯ ในช่วงเทศกาลประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ จึงขอให้คณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัด จัดกิจกรรมให้ใช้ระยะเวลากระชับที่สุด โดยดำเนินการ ดังนี้

1.อนุญาตให้ทุกวัดในเกาะสมุย จัดประเพณีทำบุญรับ-ส่ง ตายายได้
2.ขอให้ประชาชนทุกคนยึดถือตามมาตรการที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดฯ เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมประเพณีรับ-ส่ง ตายาย ทำบุญวันสารทเดือนสิบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 กันยสยน 2564 และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย แล้วแต่กรณี
3.การดำเนินการทั้งหมดในขณะจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับและดูแล ของเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดที่ได้มีการจัดกิจกรรม โดยให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อม จำนวนผู้เข้าร่วม การได้รับวัคซีนหรือการตรวจหาเชื้อประกอบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 .

%d bloggers like this: