วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // หอมฟุ้ง..! นักศึกษา มรส.สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม เวิร์คช๊อปภูมิปัญญาเครื่องหอมไทยโชว์โลกออนไลน์ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 นักศึกษาสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเครื่องหอม ภายใต้รายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม เลือกชูกลิ่นผกา เสน่หาเครื่องหอมไทย หวังสร้างภูมิปัญญาความหอมฟุ้งกระจายสู่โลกออนไลน์ ผ่าน Gift Box สร้างความหลงใหลผ่านเสน่ห์กลิ่นดอกไม้ไทยทางออนไลน์

ดร.ศิริอร เพชรภิรมย์ อาจารย์ผู้สอนเปิดเผยว่า สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยใช้ศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ศาสตร์ด้านการจัดการ และศาสตร์ด้านทักษะภาษาและเทคโนโลยี ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้สร้างให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่า อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านวัฒนธรรม หรือเป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา มัคคุเทศก์ ภัณฑารักษ์ ธุรกิจทางวัฒนธรรม ผู้ผลิตสื่อทางวัฒนธรรม ฯลฯ เพราะแม้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแต่อาชีพด้านวัฒนธรรมควรคงอยู่ด้วยการปรับวิธีคิด เเละพร้อมปรับวิธีการจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้

ด้านนางสาวสุธารี กังขอนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ประธานดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเครื่องหอม กล่าวว่า ที่มาของโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้นำแนวคิดการจัดการด้านการสื่อสารถึงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของไทย นำมาเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์กับนักศึกษา และสามารถสานต่อสู่ชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ จึงเป็นที่มาของการผลิตเครื่องหอม ภายใต้ชื่องาน “กลิ่นผกา เสน่หาเครื่องหอมไทย” และด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอจากการลงพื้นที่จริงสู่รูปแบบออนไลน์ พร้อมมีการจัดส่ง Gift Box ซึ่งภายในมีวัตถุดิบและวิธีการทำพร้อมบรรจุลงในกล่องเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองปฏิบัติจริงจากที่บ้าน

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเครื่องหอม “กลิ่นผกา เสน่หาเครื่องหอมไทย” มีแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ และสมุนไพรไทย จากการนำเครื่องหอมหลากหลายชนิดมาเชื่อมโยงองค์ความรู้วัฒนธรรมด้านหัตถศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ ความเชื่อ ศาสนา การปรุงยา ภูมิปัญญา การรักษาโรค ที่นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการต้องการส่งเสริม ผลักดัน วัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยสู่โลกออนไลน์

ที่มา : สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: