วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ผลประเมินคุณภาพการศึกษา มรส.ได้คะแนน 4.60 อยู่ในระดับ “ดีมาก” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง และอาจารย์ศุภชัย ดำคำ

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาช่วยผลักดันให้มีการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม

สำหรับรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
• การผลิตบัณฑิต
• การวิจัย
• การบริการวิชาการ
• ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
• การบริหารจัดการ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป .

ที่มา : สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาพ : สมยศ นุ่นจำนงค์
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์

%d bloggers like this: