วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ปลื้ม..! นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ฯ มอบบ้านซ่อมแซมเสร็จให้กลุ่มเปราะบาง อ.ชัยบุรี “ขจัดความยากจน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ในกิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตู้ยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จำนวน 5 ครัวเรือน ซึ่ง เหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ให้การสนับสนุนค่าวัสดุในการซ่อมแซมให้แก่

1.นายเสริมศักดิ์ ด้วงทองกุล บ้านเลขที่ 7/3 หมู่ที่ 9 ตำบลสองแพรก ได้รับงบประมาณสนับสนุน 37,500 บาท และยังมีการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 9,300 บาท รวมเป็นเงิน 46,800 บาท

2.นายไมตรี หนูขวัญแก้ว บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสองแพรก ได้รับงบประมาณสนับสนุน 22,500 บาท และการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่อีก 9,600 บาท รวม 32,100 บาท

3.นายดาว วงศ์ประยูร บ้านเลขที่ 14/4 หมู่ที่ 8 ตำบลสองแพรก ได้รับงบประมาณสนับสนุน 19,400 บาท และการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ 7,600 บาท รวม 27,000 บาท

4.นายอำนวย รักษ์ปาน บ้านเลขที่ 44/6 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรทอง ได้รับงบประมาณสนับสนุน 40,700 บาท และการสนับสนุนจากประชาขนในพื้นที่ 3,000 บาท รวม 43,700 บาท

5.นางพัน สมนิล บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุน 14,700 บาท และการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ 33,455 บาท รวม 48,155 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 134,800 บาท และเงินช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ 62,955 บาท

ทั้งนี้คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าเยี่ยม ผู้ป่วยโรคหัวใจรั่ว เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วเกลี้ยง ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลสองแพรก พร้อมมอบถุงยังชีพและอาหารทางการแพทย์จำนวนหนึ่ง นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นเป็นการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนราชการเพื่อหาเป้าหมายกลุ่มเปค่ะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือใน 5 ด้านได้แก่
• ด้านสุขภาพด้าน
• ความเป็นอยู่
• ด้านการศึกษา
• ด้านรายได้

• ด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ

ซึ่งวันนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางด้านความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยซึ่งอำเภอชัยบุรี มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ 37 ราย ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 รายจากงบบูรณาการกรมการปกครอง 8 ราย และจากประชาชนในพื้นที่ 21 รายในการจัดหาวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงจึงต้องขอขอบคุณ นายกเหล่ากาชาดฯ ที่ได้ให้การสนุนงบประมาณทและเดินทางมาเป็นประธานในการมอบบ้านในวันนี้ .

%d bloggers like this: