วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯวิชวุทย์ ระดมสมองประชุมเรื่อง “โรงงานแปรรูปผลไม้” สร้างเสร็จเกือบสิบปี ใช้งบประมาณกว่า 40 ล้าน แต่เปิดดำเนินการไม่ได้พบปัญหาเพียบ ล่าสุด อบจ.สุราษฎร์ฯ เตรียมจับมือเทศบาลเมืองนาสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุม “การดำเนินงานโรงงานแปรรูปผลไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงงานแปรรูปผลไม้ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2555 ในวงเงินก่อสร้างกว่า 40 ล้านบาท โดยมีเทศบาลเมืองนาสาร เป็นเจ้าของโครงการ

โดยหลังจากก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จเทศบาลไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการเองได้ จึงได้ให้เอกชนเช่าดำเนินการ แต่ไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมาย และปัญหาการขอใช้ที่ดิน หลังจากที่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกชนผู้เช่าก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าโรงงานตามสัญญาเนื่องจากหยุดดำเนินกิจการอยู่นาน ทำให้มีลักษณะเป็นโรงงานร้างเนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถเดินเครื่องได้

อบจ.สุราษฎร์ธานี จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองนาสาร หารือรูปแบบการดำเนินงานโรงงานแปรรูปผลไม้ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ให้สูงสุด สำหรับเกษตรกร เเละประชาชนทั่วไป โดยมติในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงงานแปรรูปผลไม้ฯ ขึ้นเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสม และรูปแบบการดำเนินงานของโรงงาน และมีคณะอนุกรรมการด้านต่างๆอีก 6 คณะ

โดยนายวิชวุทย์ ได้มีข้อชี้แนะในการดำเนินงานโรงงานฯ ในประเด็นต่างๆ เช่น ในกระบวนการผลิตจะจัดหาวัตถุดิบมาป้อนให้โรงงานได้ตลอดปีหรือไม่ เรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้า รวมถึงมาตรฐานในกระบวนการผลิต และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ และที่สำคัญคือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโรงงานฯอาจจะขัดต่อระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะต้องหารือในลำดับต่อไป .

%d bloggers like this: