วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 32 นำคณะเยี่ยมชมและติดตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 32 นำคณะเยี่ยมชมและติดตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย ร้อยโทประจบ เชิมชัยภูมิ นายทหารประจำกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และ ร้อยโทกล้าหาญ บุญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี เดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ในการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เน้นการใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของนักเรียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติเรื่องการเกษตรกรรม เช่น การปลูกผัก, เลี้ยงไก่ และอื่นๆ สำหรับบริโภคในโรงเรียน สามารถเป็นแหล่งอาหารให้กับโรงเรียนและชุมชนได้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนของตนเองได้

ในโอกาสเดียวกันนี้ พันเอกบรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะ ได้กราบนมัสการ ดร.พระครูสิริรัตนโสภิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องด้านต่างๆโดยพร้อมที่นำมาซึ่งการสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนกระบวนการความรู้ จากโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี ด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปปรับใช้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมของวัด และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: