วันศุกร์ ที่ 20 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เดินทางไปเยี่ยมโครงการ โคก หนอง นา อินทรีย์วิถีพุทธ จังหวัดพิจิตร

พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เดินทางไปเยี่ยมโครงการ โคก หนอง นา อินทรีย์วิถีพุทธ จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เดินทางไปเยี่ยมโครงการ โคก หนอง นา อินทรีย์วิถีพุทธ (ของคุณเรณู) หมู่ 5 บ้านบึงเฒ่า ต.หนองโสน อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนและประเทศชาติอีกโครงการหนึ่ง สามารถเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้มาดูตัวอย่างแล้วลองนำไปทำที่บ้านหรือที่ชุมชนซึ่งสามารถก่อประโยชน์โดยตรงทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนบ้าน และชุมชน

สำหรับตำบลหนองโสน นี้ กองทัพบก โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกับทางจังหวัดพิจิตร ได้พยายามส่งเสริมให้เป็นชุมชนตัวอย่างในการพึ่งพาตนเอง มีการจัดการบริหารพื้นที่ และน้ำ ด้วยโครงการ โคก หนอง นา โดยให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของพื้นที่เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และดำเนินการการตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้ในทุกวิกฤต.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: