วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการ “กองทัพบกอาสาพาประชาชนไปฉีดวัคซีน” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการ “กองทัพบกอาสาพาประชาชนไปฉีดวัคซีน” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มข้น เป็นต้นมานั้น ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ของกองทัพบกได้ใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนยานพาหนะเพื่อนำประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ พร้อมพลขับรถและเจ้าหน้าที่ ในการขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดย กองพลทหารม้าที่ 1 จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส ไม่ปรับอากาศ) จำนวน 2 คัน ในการขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 90 คน

2. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส ไม่ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน ในการขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก เพื่อเดินทางเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สวนสาธารณะหนองแค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส รวมทั้งร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: