จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 20 ต.ค. 2564 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ที่บริเวณอุทยานหินเขางู อ.เมืองราชบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมในกิจกรรม โดยวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรีได้เชิญชวนส่วนราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ

โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ และปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชในพื้นที่อุทยานหินเขางูให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน