ศรีสะเกษ!!มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจน”เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เฉลิมฉลอง 238 ปี ที่อำเภอห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ!!มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจน”เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เฉลิมฉลอง 238 ปี ที่อำเภอห้วยทับทัน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่อำเภอห้วยทับทัน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ราษฎรอำเภอห้วยทับทันจำนวน 5 หลัง โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอห้วยทับทัน นายสมนึก สังข์ขาว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจานแสนไชย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอห้วยทับทัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ร่วมมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้แก่นายมอน แพทย์มด อายุ 56 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป บ้านเลขที่ 35 ม.9 ต.จานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน เป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสันไทอย่างดี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบเพิ่มเติมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดเหลือจาก เทศบาลตำบลจานแสนไชยเป็นเงิน 20,000 บาท ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 30 วัน โดยความร่วมมือจากช่างจิตอาสาในพื้นที่ นำโดยนายชัยชนะ ลิ้นนิยม กำนันตำบลจานแสนไชย พร้อมด้วยจิตอาสา และญาติพี่น้องชาวบ้านผือ ร่วมมือช่วยกันสร้างบ้านจนสำเร็จได้ด้วยดี

ในการนี้จังหวัดศรีสะเกษได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆได้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่นายมอน แพทย์มด อายุ 56 ปี เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
นอกจากนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ยังได้เดินทางไปมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ราษฎรอำเภอห้วยทับทันอีกจำนวน 4 ราย ได้แก่บ้านเลขที่ 3 ม.3 ต.จานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน บ้านเลขที่ 70 ม.6 ต.จานแสนไชย บ้านเลขที่ 26 ม.7 ต.จานแสนไชย และบ้านเลขที่ 88 ม.7 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานราชการจังหวัดศรีสะเกษเช่นกันอีกด้วย ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ