วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เลย – ทหารพรานเมืองเลยมอบดอกกุหลาบสีแดงในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เลย – ทหารพรานเมืองเลยมอบดอกกุหลาบสีแดงในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

________ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมทหารพรานที่ 21 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 ระหว่าง พันเอก สุภัทร ชูตินันทน์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 อดีตผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 (ท่านเก่า) กับ พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 (ท่านใหม่) ภายในพิธีประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมทหารพรานที่ 21 พิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่การบังคับบัญชากรมทหารพรานที่ 21 พร้อมรับมอบธงประจำหน่วย โดยมี นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน อาสาสมัครทหารพราน และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงและทั้งยังได้มอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคำขอบคุณผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 ท่านเก่า และมอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อเป็นการต้อนรับ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21(ท่านใหม่) ด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นจากผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

________พันเอก สุภัทร ชูตินันทน์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ผมได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 และปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และขีดความสามารถสูง มีความขยันขันแข็งตั้งใจปฏิบัติงาน จนเป็นผลให้ภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผมระลึกถึงและจดจำไว้ตลอดไป จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และขอให้กำลังพลทุกนาย ได้ตั้งใจในการรักษามาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ กันอย่างแน่นแฟ้น อันจะทำให้การปฏิบัติงานภายใต้ ข้อจำกัดต่างๆ บรรลุผลมุ่งสู่ความสำเร็จในภารกิจ ที่ได้ รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

________พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 (ท่านใหม่) กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีกับรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 อย่างจริงใจ และให้กระผมดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 ในครั้งนี้ ผมตระหนักดีว่ากรมทหารพรานที่ 21 ในบทบาทหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 มีภาระหน้าที่สำคัญยิ่ง ในการที่จะต้องสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – ลาว ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 21 ผมมีความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ และจะสานต่อนโยบาย สืบทอดเจตนารมย์ ของท่านรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ที่ได้ทำไว้ ให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป ให้กำลังพลทุกนาย ได้ยึดมั่นในระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นและทุ่มเท บนพื้นฐานของความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นต่อผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ไว้วางใจ ศรัทธาของประชาชนทั่วไป เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: