วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมี พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และนายณรงค์ อ่อนสอาด ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในประเด็นต่าง ๆ

ได้แก่ การวางแผนแม่บทพัฒนาเมืองเชียงรายรองรับขนส่งระบบราง อาทิ รถไฟฟ้าจากจีนเข้าลาวและเชื่อมต่อด้วยมอเตอร์เวย์มาที่เชียงของซึ่งใช้เวลาเพียง 90 นาที การพัฒนาเมืองเชียงรายรองรับรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย และการบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา PM 2.5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะของจังหวัดเชียงราย
.
ทั้งนี้ สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ได้รับจะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: