วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ

และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนาพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายพยอม ระวงศ์พันธุ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งนีโอตำบลสาลี นางประเทือง แสงสุวรรณ เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา พร้อมคณะให้การต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการนำพืชผลและสมุนไพรในการเกษตรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

.
ในการนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้รับหนังสือจากนายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการช่วยผลักดันและพิจารณาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: