วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 2

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 2

โดยมี นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และพลเอก สนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ วัดศรีสวัสดิ์ บ้านสงเปือย ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะและนำเสนอข้อเสนอแนะของตำบลเมืองทอง ได้แก่ เสนอให้มีการส่งเสริมเงินทุนเพื่อการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิให้ทันตามห้วงเวลาที่เหมาะสม การสนับสนุนโครงการระบบน้ำประปาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างทั่วถึงในพื้นที่ การขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร การบริหารจัดการเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร (ข้าว)

ตกต่ำ การตั้งชื่อตำบลเมืองทองเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อให้เป็นชื่อพันธุ์ข้าวของพื้นที่เพาะปลูก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมถนนเข้าบ้านสงเปือย ตำบลเมืองทอง ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การสนับสนุนเครื่องมือ
ในการคัดกรองระบบดิจิตอลแก่ อสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้แก่ อสม. และให้มีการสนับสนุนส่งเสริมศาสนาและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอ ทั้งนี้ คณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอำเภอที่ร่วมลงพื้นที่ ได้ร่วมกันให้คำแนะนำและชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: