วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทบ.เปิด “รพ.สนามศูนย์คัดกรอง ” ตรวจโควิดครบวงจร ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎเกล้า พร้อมปรับปรุงสโมสร ทบ. รับนโยบายเปิดประเทศ

ทบ.เปิด “รพ.สนามศูนย์คัดกรอง ” ตรวจโควิดครบวงจร ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎเกล้า พร้อมปรับปรุงสโมสร ทบ. รับนโยบายเปิดประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ปรับมาตรการและเตรียมการเปิดประเทศใน 1 พ.ย. นี้ ในส่วนกองทัพบกยังคงดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และได้ปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ทั้งการสกัดกั้น
ตามแนวชายแดนทั่วประเทศโดยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และควบคุมให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรอง
โควิด-19 ตามมาตรการของสาธารณสุข

นอกจากนี้กองทัพบกยังได้ใช้ศักยภาพของหน่วยสายแพทย์ในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ทั้งเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนตามการจัดสรรของรัฐบาล, โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ ได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และอยู่ในระบบการกักตัวในชุมชน(Community Isolation) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกองทัพบกใน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (กรมการทหารช่าง), โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (มณฑลทหารบกที่ 11) และ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) ถ.วิภาวดี ซึ่งเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 2 ส.ค. 64 ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชน รวม 42,793 ราย จนเมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น กองทัพบกจึงร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร ย้ายสถานที่มาจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (กรมแพทย์ทหารบก)” ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจคัดกรองโควิด-19, การเอกซเรย์ปอด, การรักษาโดยทีมแพทย์, รับยากลับบ้าน และการส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามระบบสาธารณสุขและสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 64 ในวันและเวลาราชการ ให้บริการประชาชนทั่วไป วันละ 500 คน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ เพื่อรับรหัสการนัดหมาย จากนั้นสามารถเข้ารับบริการได้ โดยแสดงหลักฐานดังกล่าวพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ สโมสรทหารบก วิภาวดี อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอีกครั้ง เป็นสถานที่จัดประชุม จัดเลี้ยง ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล 1 พ.ย. 64 และสนับสนุนการประกอบอาชีพของพนักงานลูกจ้าง เป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกทางหนึ่ง

………………….

26 ตุลาคม 2564

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=412481960473480&id=100051350382505

%d bloggers like this: