วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการ “กองทัพบกอาสาพาประชาชนไปฉีดวัคซีน” ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการ “กองทัพบกอาสาพาประชาชนไปฉีดวัคซีน” ในพื้นที่ภาคเหนือ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มข้น เป็นต้นมานั้น ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ของกองทัพบกได้ใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนยานพาหนะเพื่อนำประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ พร้อมพลขับรถและเจ้าหน้าที่ ในการขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งนักเรียน, อาจารย์ และพนักงานของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 2 ครั้ง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดย กองพลทหารม้าที่ 1 จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส ไม่ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน ในการขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน, อาจารย์ และพนักงาน ของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 เข็มที่ 2 ณ สวนสาธารณะหนองแค อำเภอหล่มสัก จำนวนกว่า 100 คน

2. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดย มณฑลทหารบกที่ 33 จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส ไม่ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน ในการขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน, อาจารย์ และพนักงาน ของโรงเรียนหนองป่าครั่ง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จำนวนกว่า 100 คน พร้อมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือพระราชทาน จำนวน 100 ชุด

ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: