วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รถพุ่มพวง ของ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” กับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด-19

รถพุ่มพวง ของ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” กับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยได้ริเริ่มให้ทุกหน่วยทหาร ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยการใช้รถยนต์, รถจักรยานยนต์ พร้อมพืชผักสวนครัว และผลผลิตต่างๆ ในลักษณะ รถพุ่มพวง ของ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” ไปบริการแจกจ่ายและจำหน่ายในราคาย่อมเยา ให้กับประชาชนถึงภายในหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งขอบคุณที่นำมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านในราคาถูก เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดี โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้

1. โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน โดยได้นำผักปลอดภัยจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ออกจำหน่ายโดยใช้รถพุ่มพวงในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้ประชาชนได้รับประทานผักราคาถูกและปลอดสารพิษ ในห้วงเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งออกจำหน่ายทุกวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้บริโภคผักตามวัตถุประสงค์โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

2. โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดย กองพลทหารม้าที่ 1 ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ได้แก่ ผักกูด, แตงกวา, ถั่วฝักยาว, พริกหยวก, ตะไคร้, ฟักแฟง, พริกขี้หนู, กล้วยน้ำว้า, เห็ดนางฟ้า, หน่อไม้, มะนาว, มะเขือ, พริกแห้ง และไข่เป็ด นำไปจำหน่ายในรูปแบบ “รถพุ่มพวง” ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาสูง และให้ได้รับประทานผักสดที่ปลอดภัยในราคาถูก ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

3. โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ดำเนินการจัดรถพุ่มพวง ออกจำหน่ายผักปลอดภัยราคาประหยัด ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 โดยได้นำผักที่ปลูกจากโครงการทหารพันธุ์ดี มาจำหน่ายในราคาประหยัด ซึ่งได้ผลตอบรับจากประชาชน เป็นอย่างดี

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: