วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อม กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก.ผ่านระบบประชุมทางไกล กับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อม กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก.ผ่านระบบประชุมทางไกล กับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พันเอก ยศทอง อัคราธรรม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันเอก พงศ์ยุทธ งามเกษม ส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก.ผ่านระบบประชุมทางไกล กับส่วนงานจิตอาสาภัยพิบัติ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน, ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องคชรัชต์ 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

%d bloggers like this: