วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ และฝึกเตรียมความพร้อมงานป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย “

” กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ และฝึกเตรียมความพร้อมงานป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย “


…………………………………
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ทำการตรวจสภาพความพร้อม ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน/บรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า ส่วนหน้า กรมป่าไม้ (ลำปาง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน แล้วสร้างความเข้าใจร่วมกัน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดย พันโท ฉกาจ อาทิตย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 เป็นประธานในการตรวจ ชุดปฏิบัติการเตรียมพร้อมบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ณ สนามหน้า กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และรับการอบรม/ทำการฝึกร่วมกันในการเข้าดับไฟป่า โดยศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า ส่วนหน้า กรมป่าไม้ (ลำปาง)

%d bloggers like this: