ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร”

“ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร”

กรมทหารพรานที่ 35 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองลาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 (Pfizer) และเข็มที่ 2 (AstraZeneca) ณ โรงพยาบาลคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ อำเภอคลองลานฯ มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด – 19 จำนวน 973 คน ซึ่งการจัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ช่วยให้การเข้ารับการฉีดวัคซีนมีความสะดวกและได้รับบริการรวดเร็วยิ่งขึ้น

%d bloggers like this: