วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมและทรงบรรยายในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2564 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ และทูลเกล้าถวายรายงานความก้าวหน้า “พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร” โดย อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ซึ่งเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564” โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

%d bloggers like this: