สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ ห้วง 3- 9 ม.ค.65 พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 565 จุด พื้นที่เกษตรสูงสุด 207 จุด โดย อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีมีค่า PM 2.5 ,PM 10 และ ค่า AQI เฉลี่ยสูง

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ ห้วง 3- 9 ม.ค.65 พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 565 จุด พื้นที่เกษตรสูงสุด 207 จุด โดย อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีมีค่า PM 2.5 ,PM 10 และ ค่า AQI เฉลี่ยสูง

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 3- 9 ม.ค.65 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14 – 36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 21 – 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 14 – 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 ,PM 10 และ ค่า AQI เฉลี่ยสูงได้แก่ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้คุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนือยังคงมีสภาพอากาศอยู่ในระดับ ดี

สำหรับจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วง3- 9 ม.ค.65 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 565 จุด โดยพบพื้นที่เกษตร จำนวน 207 จุด โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ 48 จุด, พื้นที่ป่าสงวน 169 จุด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย 40 จุด และป่าอนุรักษ์ จำนวน 74 จุด โดยเฉพาะจังหวัดน่าน 20 จุด
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้นำชุมชน การลาดตระเวน ดับไฟร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 35 ครั้ง

ขณะที่ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อปฏิบัติงานพบปะผู้นำ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกลดการเผาและร่วมทำแนวกันไฟในพื้นที่ จำนวน 9 ครั้ง

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา