สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (13 มกราคม 2565)

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (13 มกราคม 2565)

ตามที่ประเทศไทย ได้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์จุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศทางภาคเหนือ เริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปริมาณสูงขึ้น อีกทั้งประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง ประกอบกับสภาพอากาศปิด ลมสงบนิ่ง จึงส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก นั้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาและร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนืออย่างจริงจัง รวมทั้งได้วางแผนในการควบคุมการเผา และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่องดเว้นการเผาในห้วง ดังนี้
1. เชียงใหม่ ห้วง 1 มกราคม – 30 เมษายน 65 จำนวน 120 วัน
2. เชียงราย ห้วง 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 65 จำนวน 60 วัน
3. ตาก ห้วง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 65 จำนวน 61 วัน
4. น่าน ห้วง 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 65 จำนวน 60 วัน
5. นครสวรรค์ ห้วง 1 มกราคม – 30 เมษายน 65 จำนวน 120 วัน
6. เพชรบูรณ์ ห้วง 16 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 65 จำนวน 60 วัน
7. พะเยา ห้วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 65 จำนวน 90 วัน
8. แพร่ ห้วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 65 จำนวน 90 วัน
9. อุตรดิตถ์ ห้วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 65 จำนวน 90 วัน

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย และอุทัยธานี จะได้กำหนดห้วงห้ามเผา ของคณะกรรมการจังหวัด และประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและถาวรได้นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหา โดยจะต้องประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เกิดจิตสำนึกมีความรักและหวงแหนป่าไม้ในบ้านเกิด รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนต้องมีการวางแผนในให้เป็นระบบแบบแผนตามลำดับขั้นตอนได้อย่างมั่นคงและทันท่วงที.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3