โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ กับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ กับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ระดับ 200 เตียง ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ดูแลรับผิดชอบการตรวจสุขภาพให้กับกำลังพล, ครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ แบบองค์รวม แก่กำลังพล, ครอบครัว, ทหารกองประจำการ และประชาชนทั่วไป อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม โดยมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค, การตรวจวินิจฉัยโรค, การรักษาพยาบาล, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อย่างยั่งยืน นั้น

ทั้งนี้ จากผลงานการดำเนินงานของ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ในปี 2564 ที่ผ่านมา ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภท โรงพยาบาลกองทัพบก ระดับ 200 เตียง (คะแนน ร้อยละ 83.5) จากกรมแพทย์ทหารบก ในการนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในงาน “122 ปี วันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก” ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลฯ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หน่วยสืบไป

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3