แพทย์ทหารห่วงใย “7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่”

แพทย์ทหารห่วงใย “7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่”

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 ธันวาคม 2564 พบผู้ป่วย 10,384 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กแรกเกิด – 4 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-34 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงราย น่าน และตาก ตามลำดับ
โดยคาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ เนื่องจากโรคดังกล่าว มักมีการระบาดช่วงฤดูหนาว และติดต่อจากการไอ จามรดกัน หรือจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หากมีอาการดังกล่าว ควรงดการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคไข้หวัดใหญ่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน ดังนั้น หากอาการ ไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 และแพทย์ทหาร จึงมีความห่วงใยต่อข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อโรคภัยดังกล่าว จึงขอแนะนำให้ดูแลสุขอนามัยตนเอง เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือ ขยี้ตา ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม และควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ร้อยละ 60-80 และสามารถฉีดได้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน ซึ่งสามารถฉีดได้ทันทีโดยไม่ต้องเว้นระยะระหว่างวัคซีนทั้ง 2 ชนิด สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน
4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
7. โรคอ้วน คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ทั้งนี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้ง หากพบว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการบ่งชี้ หรือสงสัยว่าป่วย ดังอากการตามขั้นต้น ขอให้ได้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ หรือโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3