(มีคลิป) “รฎาวัญ”รับโล่ห์รางวัล “ปราชญ์ 2 แผ่นดิน” ประจำปี 2564 สาขา ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการสมุนไพรไทยในระดับประเทศ จากมูลนิธิโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร

“รฎาวัญ”รับโล่ห์รางวัล “ปราชญ์ 2 แผ่นดิน” ประจำปี 2564 สาขา ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการสมุนไพรไทยในระดับประเทศ จากมูลนิธิโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร

มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร (ในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ) ได้จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัล “ปราชญ์ 2 แผ่นดิน” ประจำปี พุทธศักราช 2564
สาขา ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการสมุนไพรไทย โดยได้อุทิศแรงกายแรงใจผลักดัน สมุนไพร ในรูปแบบต่างๆให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ท่านอภิทรัพย์ เลิศสิริประภา (ประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร) เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อเร็วๆนี้
โดยมีรายชื่อผู้ได้รับโล่ห์รางวัลดังนี้

1. พท.ดร.พงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์
อดีตเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการส่งเสริมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสหวิชาชีพและประชาชนทั่วไป โดยได้อุทิศตนด้วยจิตอันบริสุทธิ์ อันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลต่างๆด้วยดีเสมอมา ด้วยใจที่มุ่งมั่นทุ่มเท ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จึงเหมาะสมแก่การได้รับการยกย่องและเชิดชู ประดุจดั่ง ปราชญ์ 2 แผ่นดิน

2. รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย โดยมีการส่งเสริมทางด้านวิชาการ การค้นคว้า วิจัย และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบการบูรณาการ การวางแผนงานด้าน ความยั่งยืนในการรับรู้ ความเข้าใจสมุนไพรเชิงประจักษ์ผ่านผลงานวิจัยโดยนำทีมงานด้านเคมีวิทยา ชีววิทยา สหการแพทย์ โดยบูรณาการความรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านงานวิจัยสมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จึงเหมาะสมแก่การได้รับการยกย่องและเชิดชู ประดุจดั่ง ปราชญ์ 2 แผ่นดิน

3. ภก.พท.คมสันต์ ธีรานุรักษ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้านการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้สมุนไพรไทย ในด้านยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากสมุนไพรไทย จนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้และการอธิบายองค์ความรู้ในแนวทางวิทยาศาสตร์ผนวกกับ แนวทางเชิงประวัติศาสตร์การใช้สมุนไพร เป็นผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม การใช้สมุนไพรไทย โดยอุทิศตนทำงานจิตอาสาแก่สังคม มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างถึงความทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เพื่อที่จะผลักดันการใช้สมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนในประเทศ
เหมาะสมแก่การได้รับการยกย่องและเชิดชู ประดุจดั่ง ปราชญ์ 2 แผ่นดิน

4.นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงาน ผู้ที่ได้ริเริ่มและผลักดันการใช้สมุนไพรไทยในประเทศผ่านรูปแบบนโยบายสาธารณะ โดยการผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้สนับสนุนส่งเสริมโดยมีเป้าหมายหลักคือ การให้ประชาชนมีวิถีทางด้านสุขภาพที่แข็งแรง ลดการระบาดของโรค ความรุนแรงของโรค โดยใช้ยาสมุนไพรไทย และสมุนไพรในวิถีชีวิตประจำวัน โดยสละแรงกายแรงใจเพื่อประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการใช้สมุนไพรอย่างยั่งยืนในประเทศ จากการทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เหมาะสมแก่การได้รับการยกย่องและเชิดชู ประดุจดั่ง ปราชญ์ 2 แผ่นดิน

ทั้งนี้ นายอภิทรัพย์ เลิศสิไปริประภา
ประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร ในฐานะผู้มอบรางวัล ได้ให้โอวาท อวยพรขอให้ทุกๆท่านจงประสบความสำเร็จทุกๆด้าน และกล่าวขอบคุณในความทุ่มเทแรงกายแรงใจทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกๆท่านได้มีขวัญและกำลังใจที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง