วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 จัดโครงการ “เยาวชน Army Farm เดินตามรอยเท้าพ่อ”ครั้งที่ 2

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 จัดโครงการ “เยาวชน Army Farm เดินตามรอยเท้าพ่อ”ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 จัดโครงการ “เยาวชน Army Farm เดินตามรอยเท้าพ่อ”ครั้งที่ 2(แบบ One Day Trip รอบที่ 2)ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย โดยมีผู้นำนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ร่วมกิจกรรมฯจำนวน 80 คน รายละเอียดดังนี้
1.ช่วงเช้า เยี่ยมชม ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.
1.1 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและพระสุพรรณกัลยา
1.2 พิพิธภัณฑ์ทหารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ทภ.3
1.3 พิพิธภัณฑ์ทหาร พล.ร.4
2. ช่วงบ่าย เยี่ยมชม โครงการทหารพันธุ์ดี ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล.
2.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชพระราชทาน”เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และอาคารบรรจุเมล็ดพืชพระราชทานฯ
2.2 ศูนย์เพาะพันธ์ุปลาน้ำจืดพระราชทาน”เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
2.3 โครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล

ทั้งนี้ ผู้นำนักศึกษา ได้จัดการแสดง “เซิ้งกะลา” เพื่อบันทึกเทปไว้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานฯ อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: