วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับ อป.มช.จังหวัดนนทบุรีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับ อป.มช.จังหวัดนนทบุรีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์

ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวจันทนา อ้นคำประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์กับอป.มช.จังหวัดนนทบุรี โดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐไปสู่ประชาชน

รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การต่อบัตร อป.มช ซึ่งควรเน้นเรื่องของคุณภาพมากกว่าจำนวนปริมาณของ อป.มช. และการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ให้กับสมาชิก อป.มช. ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีจะได้นำทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับไว้ในวันนี้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับ อป.มช. ในพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ได้มากที่สุดต่อไป

%d bloggers like this: