วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าฯนนทบุรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าฯนนทบุรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการป้องกันโควิด-19

วันนี้( 26 ม.ค.65) ที่ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการป้องกันโควิด-19 โดยจัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด การควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ – ส่ง นักเรียน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

มีการจัดการเรียนการสอน on-site และ on-line ซึ่งมีการกำหนดมาตราการปลอดภัยในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นข้อปฏิบัติก่อนเข้าเรียนและภายในห้องเรียนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดแอลกอฮอล์ล้างมือปฏิบัติ 7 ขั้นตอนมนห้องน้ำ พร้อมทั้งมีการตรวจ ATK นักเรียน/ครู/บุคลากร/ผู้มาติดต่อในช่วงที่ผ่านมา 100 % ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยการรับวัคซีนของครู/นักเรียน/บุคลากร ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มครบ 100 %

%d bloggers like this: