คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุมหมู่บ้านส่งเสริมรักษาศีล 5 บวชป่าชุมชนฯ

คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุมหมู่บ้านส่งเสริมรักษาศีล 5 บวชป่าชุมชนฯ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ทำการประชุมกับพระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และผู้แทนชาวบ้าน บ้านห้วยไม้เดื่อ
เพื่อปรึกษากำหนดรูปแบบการเปิดป้ายหมู่บ้านส่งเสริมรักษาศีล 5 บวชป่าชุมชน และเปิดถนน 2 เลน ณ อาศรมพระบัณฑิตฯ บ้านห้วยไม้เดื่อ ม.7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง