หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จิตอาสาภัยพิบัติ หน่วยงานในอำเภอสบเมยร่วมใจ ลดไฟ ลดฝุ่น ทำแนวกันไฟ-อัดก้อนใบไม้ ตั้งเป้าลดค่าจุดความร้อน ร้อยละ 25

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จิตอาสาภัยพิบัติ หน่วยงานในอำเภอสบเมยร่วมใจ ลดไฟ ลดฝุ่น ทำแนวกันไฟ-อัดก้อนใบไม้ ตั้งเป้าลดค่าจุดความร้อน ร้อยละ 25

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณด้านหลังอาคารที่ว่าการอำเภอสบเมย และ การสาธิตการอัดก้อนใบไม้ ด้วยเครื่องอัดใบไม้ เพื่อลดอัตราการเกิดไฟป่า และทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง ไม่กระทบต่อการดำเนินดำรงชีวิตและสุขภาพของประชาชน ตามแผนที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอก ควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดไว้

อำเภอสบเมย ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มีความรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี จึงเร่งดำเนินการตามแผนและได้กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดค่าจุดความร้อนสะสมในปี 2565 ลดลงร้อยละ 25 หรือไม่เกิน 689 จุด

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอก ควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสบเมย ได้กำหนดแผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2565

แบ่งเป็น 8 มาตรการหลักโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานตลอดทั้งปี ประกอบด้วย 1.มาตรการประชาสัมพันธ์ 2.มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ 3.มาตรการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ 4.มาตรการเผชิญเหตุ ในสถานการณ์วิกฤติรุนแรง 5.มาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง 6.มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน 7.มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 8.มาตรการสร้างความยั่งยืน