วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 ตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน – ราย ผลตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม จำนวน 8 ราย

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 ตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน – ราย ผลตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม จำนวน 8 ราย

อำเภอเมือง 1 ราย
อำเภอแม่สะเรียง 1 ราย
อำเภอปาย 3 ราย
อำเภอขุนยวม 2 ราย
อำเภอแม่ลาน้อย 1 ราย

สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 51 ปี อำเภอขุนยวม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 3 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดตั้งแต่วันที่ 1 – 26 มกราคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีผู้ป่วยยืนยัน (ตรวจด้วยวิธี RT-PCR) เพิ่มขึ้นในวันนี้จำนวน 8 ราย ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้นจำนวน 342 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 1 ราย ยอดรวมเสียชีวิตสะสม 3 ราย (0.88 %) รักษาหายแล้ว 254 ราย (74.27 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 85 ราย (24.85 %) มีอาการเล็กน้อย 75 ราย ปานกลาง 3 ราย และรุนแรง 7 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล / โรงพยาบาลสนาม จำนวน 32 ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) จำนวน 8 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) จำนวน 45 ราย

มีผู้ป่วยเข้าข่าย (ตรวจด้วย ATK) เพิ่มขึ้นในวันนี้จำนวน 45 ราย ยอดรวมผู้ป่วยเข้าข่ายสะสมทั้งสิ้นจำนวน 871 ราย รักษาหายแล้ว 512 ราย (58.79 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 359 ราย (41.21 %) รักษาอยู่ที่ ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) จำนวน 54 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) จำนวน 305 ราย
สำหรับวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้งหมด 29 ชุด พบเชื้อ 8 ราย อยู่ที่อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอแม่สะเรียง 1 ราย อำเภอปาย 3 ราย อำเภอขุนยวม 2 ราย อำเภอแม่ลาน้อย 1 ราย และมีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK ทั้งหมด 525 ชุด พบเชื้อ 45 ราย อยู่ที่อำเภอเมือง 12 ราย อำเภอแม่สะเรียง 20 ราย อำเภอปาย 5 ราย อำเภอแม่ลาน้อย 1 ราย อำเภอสบเมย 6 ราย และอำเภอปางมะผ้า 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 51 ปี อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการรักษาวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่โรงพยาบาลขุนยวม ทำการรักษาตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยกรณ๊โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันที่ 25 มกราคม 2565 แพทย์วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิต จากปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม คือ มีประวัติไม่ได้รับวัคซีน
จากข้อมูลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 164,902 คน (67.10 %) ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 123,137 คน (50.10 %) และฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 จำนวน 20,316 คน (8.27 %)
วัคซีนเปรียบเหมือนเกราะการป้องกัน เฝ้าระวังการสูญเสียคนที่เรารัก ดังนั้นเพื่อดูแลคนที่เรารักให้อยู่กับเราไปนานๆ ขอเชิญชวน ประชาสัมพันธ์
• เยาวชนอายุ 12 – 18 ปี (ทั้งในและนอกระบบการศึกษา)
• ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์
• ประชาชนทั่วไป
ทุกคน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ติดต่อ สอบถาม ณ โรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 หรือ กระตุ้น เข็ม 3 เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและสังคม ลดการแพร่กระจายเชื้อ เป็นการป้องกันโรคลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตหากมีการติดเชื้อโควิด-19 หากมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ส่วนสถานบริการต่างๆ ควรทำตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะร้านอาหาร สถานที่ต้องสะอาด มีการเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงานฉีดวัคซีนทุกคน ลูกค้าต้องแสดงผลวัคซีน หรือตรวจ ATK ซึ่งหากทำตามมาตรการเหล่านี้ จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.)

ที่มา:https://www.facebook.com/146613752160384/posts/2116170208538052/?d=n

%d bloggers like this: