นวัตกรรมสูตรอาหารสัตว์ เพื่อประชาชน

นวัตกรรมสูตรอาหารสัตว์ เพื่อประชาชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ประชาชน, กำลังพล และครอบครัว ในพื้นที่ภาคเหนือ
กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ การปศุสัตว์ และการประมง ตามหลักทฤษฎี และแนวทางการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงภายในค่ายทหาร ทั้งนี้ หน่วยทหารที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสูตรอาหารสัตว์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการฯ โดยนำวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายจากภายในท้องถิ่นมาประยุกต์กับภูมิปัญญาและ ผลวิเคราะห์ทางหลักวิชาการ จนได้สูตรอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ที่คิดค้นขึ้น มีโภชนาการที่ดี สารอาหารครบถ้วนแต่ราคาถูกกว่าอาหารสัตว์ในท้องตลาดทั่วไป มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. นำวัตถุดิบ (หญ้าเนเปียร์,กระถิน หรือถั่วมะแฮะ) ชนิดใดชนิดหนึ่ง มาสับให้ละเอียดด้วยเครื่องสับละเอียด มาตวงให้ได้อัตราส่วน 2 ส่วน
2. นำข้าวโพดหมักยีสต์ ที่หมักได้ประมาณ 7 ถึง 15 วัน มาตวงให้ได้ในอัตราส่วน 2 ส่วน
3. นำรำข้าวละเอียด มาตวงให้ได้ในอัตราส่วน 2 ส่วน
4. นำกากถั่วเหลือง มาตวงให้ได้ในอัตราส่วน 2 ส่วน
5. เมื่อนำมาผสมกันให้เข้าที่แล้ว ให้นำมาอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ด จากเครื่องบดอัดเนื้อสุกรขนาดใหญ่ (หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไป) หลังจากนั้นนำไปตากแดด จำนวน 3 วัน ก่อนนำมาใช้เป็นอาหารข้นสำหรับแพะต่อไป

ในการนี้ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสูตรอาหารข้นสำหรับแพะ ในโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล จากอัลฟัลฟ่า, มะแฮะ, กระถิน และหญ้าเนเปียร์ โดยได้ส่งมอบอาหารสัตว์ดังกล่าวให้กับห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจสอบคุณภาพอาหารข้น ได้แก่
ก) สูตรอาหารข้น จากหญ้าเนเปียร์ : ซึ่งได้โปรตีน (Crude Protein) ถึง 18.06
ข) สูตรอาหารข้น จากกระถิน : ได้โปรตีน (Crude Protein) ถึง 18.35
ค) สูตรอาหารข้น จากมะแฮะ : ได้โปรตีน (Crude Protein) ถึง 18.26

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3