ร่วมแสดงความยินดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาภาษาไทย

ร่วมแสดงความยินดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 พระนคร ปญฺญาวชิโร,ดร.บุคลากรประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะศิษย์เก่าปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี อวยพรกับพ่อครูศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง