(มีคลิป) “ปางช้างแม่สา” ต้อนรับคณะฯ “บสก. รุ่นที่ 10” สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน

“ปางช้างแม่สา” ต้อนรับคณะฯ “บสก. รุ่นที่ 10” สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน


เมื่อวันที่ 13 ก.พ.65 เวลา 08.30 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของปางช้างแม่สา รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่คณะผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 10 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของปางช้างแม่สา

สืบเนื่องจากด้วยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ดำเนินโครงการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก) รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมกับสื่อมวลชน มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ได้แก่ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระและส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชน รวม 57 คน และเนื่องจากหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ซึ่งทางผู้เข้าอบรมบสก.รุ่นที่ 10 ได้ร้องขอเข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของปางช้างแม่สา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ โดยมีคณะผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 63 คน

สืบเนื่องจากด้วยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ดำเนินโครงการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก) รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมกับสื่อมวลชน มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ได้แก่ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระและส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชน รวม 57 คน และเนื่องจากหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ซึ่งทางผู้เข้าอบรมบสก.รุ่นที่ 10 ได้ร้องขอเข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของปางช้างแม่สา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ โดยมีคณะผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 63 คน

นางอัญชดี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างได้กล่าวต้อนรับและบรรยายประวัติพอสังเขป ให้แก่ทางคณะบสก.รุ่นที่ 10 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ปางช้างแม่สาในเรื่องช้างและการจัดการปางช้าง รวมถึงปัญหาสุขภาพช้าง การเลี้ยงดูช้างในแต่ละวัย ณ บริเวณทำเนียบรายชื่อช้าง 70 เชือกของปางช้างแม่สา ร่วมกับวิทยากรนายสัตวแพทย์รณชิต รุ่งศรี พร้อมยังได้พาเยี่ยมชมปางช้าง ในรูปแบบนักท่องเที่ยวและพาคณะฯ เข้าไหว้สักการะรูปเหมือนของ คุณพ่อชูชาติ กัลมาพิจิตร ผู้ก่อตั้งปางช้างแม่สา หลังจากนั้นได้พาคณะฯเดินทางไปยัง เดอะช้าง 2 เพื่อเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมในกิจกรรมปั้นอาหารเสริมให้ช้าง พร้อมทั้งจัดทำเค้กผลไม้ให้ช้าง ซึ่งทางคณะบสก.รุ่นที่ 10 ได้ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์และมอบของขวัญให้แก่เพื่อนสมาชิกที่เกิดในวันนี้ อีกทั้งยังได้ร่วมกันร้องเพลงช้าง ช้าง ช้าง ร่วมกัน หลังจากนั้น ได้พากันเลี้ยงเค้กผลไม้ ให้แก่ช้างน้อยของปางช้างแม่สา จำนวน 4 – 5 เชือก ในการนี้ทางคณะบสก.รุ่นที่ 10 ได้รวบรวมเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารช้างพร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารปางช้างแม่สา ที่ได้ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานพร้อมจะได้นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ปางช้างแม่สา ในช่องทางต่างๆ เพื่อสนับสนุน โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ช้างไทยของทางปางช้างแม่สาต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง