กองทัพภาคที่ 3 ห่วงใย “อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565”

กองทัพภาคที่ 3 ห่วงใย “อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565”

ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนจะต้องทำให้สังคมได้รับรู้ โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมของสังคมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยการนำสิ่งที่เกิดความสูญเสียมาเป็นตัวอย่างของผลเสียที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์การมีวัฒนธรรม มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน ให้เกิดปทัสถาน หรือแบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดขึ้น ทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การติดตั้งป้าย สัญญาณจราจรที่ชัดเจน ในทุกพื้นที่
และในวาระเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 นี้ รัฐบาลได้มีมาตรการด้านกายภาพ ยานพาหนะ และผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงมาตรการเสริมอื่น ๆ ทั้งมาตรการเชิงพื้นที่ มาตรการการอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้หน่วยงาน และทุกภาคส่วนได้เตรียมการในการที่จะปฏิบัติ และบูรณาการตามแผนบูรณาการ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบค.) กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพี่น้องประชาชนทุกคน

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 จึงมีความห่วงใยต่อข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ดังนี้
1. ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ ความดัน เบาหวาน ลมชัก เป็นต้น ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง
3. งดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่และโดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง
4. ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด
5. ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย
6. ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ปฏิบัติตามป้ายเตือน หากขับรถระยะทางไกลอาจเกิดความเมื่อยล้า ควรหยุดพัก หรือมีคนช่วยเปลี่ยนกันขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

รวมทั้ง กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 เมษายน 2565 จำนวน 14 จุด โดยได้จัดเตรียมการบริการข้อมูลเส้นทางการบริการห้องสุขา การตรวจสภาพ/ซ่อมแซมยานพาหนะ การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง ผ้าเย็น การบริการทางการแพทย์และการแจ้งเหตุร้องทุกข์ เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล เบาะแส เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือความมั่นคง โดยตรงให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Application Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
13 เมษายน 2565