วันพุธ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7

โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น

ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 7 ได้สนองพระราชดำริ โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล โดย มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ขอใช้พื้นที่ของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการฯ เมื่อ 9 สิงหาคม 2561 มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 37 ไร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ไม้ผลของประเทศไทย และเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์ การดูแลจัดการ และขยายพันธุ์ไม้ผลต่างๆ ให้แก่กำลังพล, ครอบครัว, ทหารกองประจำการ, นักเรียน, นักศึกษา, เกษตรกร รวมทั้งประชาชนทั่วไป

กิจกรรมของโครงการที่ดำเนินการ ได้แก่
1) งานรวบรวมพันธุ์ : ปัจจุบัน ในโครงการได้มีการรวบรวมพันธุ์ฝรั่งไว้ได้ จำนวน 73 พันธุ์ เป็นไม้ผลหลัก และกำลังดำเนินการเตรียมพื้นที่สำหรับรวมรวมพันธุ์เสาวรสจากพื้นที่ต่างๆ โดยปัจจุบันมีเสาวรสอยู่ จำนวน 35 พันธุ์ นอกจากนั้น ในพื้นที่ยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ผลโบราณ จำนวน 29 ชนิด ที่เริ่มหายาก เช่น ชำมะเลียงขาว, ลูกหว้าผลใหญ่ (ทะวาย), ลางสาด, มะขวิด เป็นต้น
2) งานปรับปรุงพันธุ์ : โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ดี ปัจจุบันมีคู่ผสมฝรั่ง ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปลูกทดสอบผลผลิตกว่า 20 คู่ผสม
3) การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมฝรั่ง : ในห้วงที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ทำการคัดเลือกฝรั่งพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ “พันธุ์ขี้นกใส้แดง” ที่มีศักยภาพด้านการให้ผลผลิตที่ดก ผลขนาดเล็ก รสชาติดี เพื่อขยายพันธุ์สนับสนุนให้แก่ โรงเรียนตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ และสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนที่สนใจ
และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานกล้าพันธุ์ฝรั่งพื้นบ้าน ให้แก่ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ที่ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 รวมจำนวน 6,044 ต้น เพื่อจะได้นำไปขยายผล เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ฝรั่งพื้นเมืองต่อไป
4) การบูรณาการภารกิจของกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : โดยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยจนถึงระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย และเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่กำลังพลของกองทัพบก ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปขยายผลยังชุมชนของตนเอง หรือนำไปประยุกต์ใช้เป็นวิชาชีพได้ต่อไป

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
13 เมษายน 2565

%d bloggers like this: