การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ผ้าจากธรรมชาติ (ECO PRINT) กองพลทหารราบที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ผ้าจากธรรมชาติ (ECO PRINT) กองพลทหารราบที่ 4

“ใบไม้ ยิ้มได้เพราะว่าคนเห็นคุณค่า… ดอกไม้มีความสุขเพราะได้ยืดเวลาของสีสัน แห่งความสวยงามให้อยู่ยืนยาว…. คือการถ่ายทอดความงามจากธรรมชาติ สู่ความสวยงามบนผืนผ้า”
ผลิตภัณฑ์ผ้าจากธรรมชาติ (ECO PRINT) เป็นสัญลักษณ์ของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและยังสร้างศิลปะที่ให้ทั้งคุณค่าและราคา ผลผลิตของผ้าพิมพ์สีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี ใช้สารจากธรรมชาติที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขี้เถ้า เกลือ สารส้ม ใบไม้ เปลือกไม้ รากไม้ สีใบไม้ดอกไม้บนผืนผ้าสวยงามตามธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์ ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติดั้งเดิมเป็นองค์ความรู้ตะวันตก เริ่มพัฒนาจากประเทศออสเตรเลีย เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ไม่ใช้สารเคมี เมื่อนำใบไม้หลากชนิดวางลงบนตัวเนื้อผ้า ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ผ้าสีหลากชนิดไม่ซ้ำกัน เสมือนเป็นหนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแต่ละครั้ง เนื่องจากธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามฤดูกาลและสภาวะแวดล้อม ส่งผลให้สีสันในใบไม้แต่ละใบทรงคุณค่าและสวยงามตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ เชื่อมโยงกับวิถีธรรมชาติ ง่ายต่อการบำรุงรักษา ประหยัดพลังงานและต้นทุนในการดูแล ผลิตภัณฑ์ผ้าสีธรรมชาติจึงเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ และยังสร้างศิลปะแฟชั่นที่ให้ทั้งคุณค่า และราคา

ในการนี้ กองพลทหารราบที่ 4 โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 4 ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ผ้าจากธรรมชาติ (ECO PRINT) ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีครูช่างศิลป์หัตกรรม และคณะกลุ่มหัตศิลป์ด้นมืออู่ทอง ได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ เป็นการนำเอาใบไม้จากธรรมชาติมาจัดเรียงบนผืนผ้า พิมพ์ออกมาเป็นลวดลายได้อย่างสวยงาม สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้าน และครอบครัว โดยมีผู้ที่สำเร็จการอบรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 81 คน
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
13 เมษายน 2565

%d bloggers like this: