โรงพยาบาลลานนา 1,2,3 รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ประจำปี 2565

โรงพยาบาลลานนา 1,2,3 รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 .. นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ,นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 2 และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาล และหัวหน้าแผนกทุกแผนก ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดย ภญ.นฤมล ขันตีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ภก.มโนรมภ์ สินธพอาชากุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.เชียงใหม่, กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่, ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม จุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล

โดยการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ประจำปี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการให้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมาตรการการป้องกันโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ และเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: