(มีคลิป) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่ริม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่ริม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่ริม (ศจพ.อ.) พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการของ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่ริม (ศจพ.อ.) โดยมีนายอำเภอสะเมิง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสะเมิง และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสะเมิง (คจพ.อ.) ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ ศจพ.อ.สะเมิง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางขจัดความยากจนแก่คนจนเป้าหมาย ทั้ง 5 มิติ (มิติด้านสุขภาพ, มิติด้านความเป็นอยู่, มิติด้านการศึกษา, มิติด้านรายได้, มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ) แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามข้อมูล TPMAP ปี 2565 (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า )เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย กิ่งกาชาดอำเภอสะเมิง แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จำนวน 2 ราย ดังนี้ รายที่ 1) น.ส.จำลอง ไชยศรี บ้านเลขที่ 97 ม.4 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นครัวเรือนพัฒนาได้มีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ และได้รับการช่วยเหลือด้านปรับปรุงที่อยู่อาศัย 2) นายแก้ว คำมูล บ้านเลขที่ 91 ม.3 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นครัวเรือนพัฒนาได้ โดยได้รับการส่งเสริมในการเลี้ยงไก่ และปลูกผักสวนครัว

พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่ริม ร่วมกับนายอำเภอแม่ริม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ริม ประชาชนจิตอาสา และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ริม (คจพ.อ.) ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ราย นางกานดา ตติยา อาศัยบ้านเลขที่ 85/2 หมู่ 2 บ้านโป่งแยงนอก ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ โดย ศจพ.อ.แม่ริม ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ และสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งร่วมกัน ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร.

ทรงวุฒิ ทับทอง