รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะพระมหาเถระ “ประเพณีปีใหม่เมือง เชียงใหม่ 2565”

รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะพระมหาเถระ “ประเพณีปีใหม่เมือง เชียงใหม่ 2565”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา พิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะพระมหาเถระ “ประเพณีปีใหม่เมือง เชียงใหม่ 2565” ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี ท่ามกลางคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: