(มีคลิป) รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ(สัญจร) 17 จังหวัด

รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ(สัญจร) 17 จังหวัด

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ(สัญจร) 17 จังหวัดร่วมกับ นางอัญชลี บุญณราช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร) 17 จังหวัดภาคเหนือในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีภาคเหนือประจำปี 2565 พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคมสำหรับสตรีในทุกมิติ โดยมุ่งหวังให้สตรีทุกคนเข้าถึงการพัฒนาอย่างทั่วถึงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีอย่างยุติธรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี.

ทรงวุฒิ ทับทอง