วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มจร.วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ ประสานเทศบาลฯ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายใน สำนักงานฯ

มจร.วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ ประสานเทศบาลฯ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายใน สำนักงานฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ได้ประสานงานกับทางแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 (COVID -19) ณ อาคาร มจร. อาคารสำนักงาน ห้องเรียน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อาคารวิทยบริการ อาคารช้อย อาคารบาลีสาธิตฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร นิสิต และผู้ที่มาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีพระนคร ปญฺญาวชิโร,ดร.นายชินภัทร สมุทรทัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร บุคลกร ทุกภาคส่วนงานร่วมด้วยช่วยกัน ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณแขวงศรีวืชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่อนุเคราะห์มาโดยตลอด.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: