อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติฯ ณ วิทยาเขตแพร่

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติฯ ณ วิทยาเขตแพร่

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวรายงาน ในนาม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระวิมลมุนี รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยการจัดประชุมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ บ้านหนองห้า ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา